tel: (12) 411-44-88 , 653-22-30, tel/fax: 653-20-56, tel.kom. 501-187-132

KONTAKT Z NAMI

 

[STRONA GŁÓWNA] [KATALOG] [MIERNIKI] [Mierniki Wielkości Elektrycznych] [Programy, Publikacje] [Pomiary w Elektroenergetyce]

Pomiary w Elektroenergetyce

Wydanie czwarte poprawione i uzupełnione, stan prawny na dzień 1 lipca 2005r. Zespół autorów pod redakcją Krystyna Kuprasa. Format B5, stron 760, ISBN 83-89008-55-6, Warszawa & Kraków 2005 r.

Książka jest zgodna z Nowym Prawem Budowlanym, Nowym Prawem Energetycznym, Arkuszami Norm PN-IEC 60364, PN-EN 61557 oraz dyrektywami Unii Europejskiej.

 • Techniki wykonywania pomiarów
 • Czasokresy kontroli i pomiarów
 • Nowe (zalecane) wzory protokołów z pomiarów
 • Zakres odpowiedzialności prawnej
 • Wytyczne dla właścicieli obiektów
 • Pytania i odpowiedzi do egzaminów
 • Opisy przyrządów pomiarowych
 • Opisy programów komputerowych
 • Interpretacja norm i rozporządzeń
 • Ustawy i rozporządzenia na CD - bieżąca, bezpłatna aktualizacja w Internecie.

Recenzenci:
mgr inż. Lisowski Antoni - rzeczoznawca SEP O/Warszawa dr inż. Strzałka Jan - rzeczoznawca SEP O/Kraków

Autorzy:
Boczkowski Andrzej, Kupras Krystyn, Laskowski Jerzy, Lechowicz Piotr, Pyszniak Teodor, Ślirz Witold, Uczciwek Tadeusz, Wojnarski Janusz

Przy współpracy:
Adamczeski Włodzimierz, Binder Sławomir, Jasiński Grzegorz, Kuczyński Andrzej, Salata Jan, Staciwa Klaudiusz, Szafarski Grzegorz, Szkudniewski Marcin, Walulik Jan, Wiśniewski Radosław, Wójcik Edward

W książce tej położono największy nacisk na aktualne przepisy, które obecnie ulegają bardzo częstym zmianom. Książka ta zawiera płytę CD, na której znajdują się pełne teksty wybranych ustaw i rozporządzeń dotyczących tematyki omawianej w tym wydaniu.

Priorytetowym zadaniem tej książki jest ujednolicenie oznaczeń i nazewnictwa, określenie terminów badań i przeglądów, dokładne opisanie metod badań i pomiarów oraz ujednolicenie tworzonych protokołów z pomiarów.

Spis treści

 • Wstęp
 • Aktualny stan prawny (wybrane zagadnienia)
  • Normy i ich stosowanie
   • Normalizacja
   • O obowiązku stosowania Polskich Norm w świetle nowych przepisów
   • Czy wycofanie normy jest równoznaczne z jej unieważnieniem?
   • Normy a obowiązek ich stosowania w budownictwie
   • Korzystanie z norm
   • Skrócony wykaz przywołanych norm
   • Wyszukiwanie i zakup norm
  • Ustawa PRAWO BUDOWLANE
  • Ustawa PRAWO ENERGETYCZNE
  • Ustawa O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ
  • Norma PN-IEC 60364 i PN-IEC 364
  • Norma PN-EN 61557
  • Skróty nazw instytucji państwowych
  • Rozporządzenie MGPiPS w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
 • Obowiązki inwestora, właściciela lub zarządcy, oraz użytkownika obiektu budowlanego
  • Podstawa prawna
  • Obowiązek posiadania instrukcji eksploatacji
  • Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące odpowiedzialności
  • Przechowywanie protokołów
 • Obowiązki wykonawcy prac kontrolno pomiarowych
  • Obowiązek posiadania stosownych uprawnień i kwalifikacji
  • Kto może wykonywać kontrolę obiektów budowlanych
   i jakie są potrzebne do tego uprawnienia?
  • Rejestrowanie wyników kontroli
  • Przechowywanie protokołów
  • Wymagana ilość osób podczas wykonywania pomiarów
  • Wymagane przyrządy pomiarowe
 • Zakres oraz czasookresy przeglądów roboczych, oględzin, badań i pomiarów odbiorczych i eksploatacyjnych
  • Podstawa prawna
  • Badanie urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV
  • Zakres przeglądów roboczych, oględzin i pomiarów
   • Badania i pomiary (sprawdzenia) odbiorcze
   • Badania eksploatacyjne okresowe
  • Czasookresy okresowych przeglądów roboczych
  • Czasookresy wykonywania badań instalacji i urządzeń
  • Pomiary obiektów budowlanych telekomunikacji
  • Kwalifikacja pomieszczeń i obiektów budowlanych
  • Określenie terminu następnych pomiarów w protokołach z pomiarów
  • Podsumowanie
 • Metrologia oraz terminy kontroli przyrządów pomiarowych
  • Podstawa prawna
  • Postępowanie z posiadaną aparaturą pomiarowa
  • Zalecenie terminy kontroli przyrządów pomiarowych
 • Uwzględnienie błędów w wynikach pomiarów wskazanych przez przyrządy pomiarowe.
  • Podstawa prawna
  • Tabela zakresu błędów i przykłady obliczeń
  • Metody zapisów wyników w protokołach.
  • Podsumowanie i zalecenia.
 • Obowiązujące oznaczenia wielkości elektrycznych oraz wybrane określenia nazw
  • Wybrane określenia z PN-IEC 60050-826
   Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki
  • Wybrane oznaczenia i symbole
   • Wybrane symbole graficzne
   • Wybrane podstawowe jednostki SI
   • Wybrane pozostałe jednostki
   • Najczęściej stosowane przedrostki wielokrotne i podwielokrotne SI
   • Wybrane oznaczenia w energetyce
   • Oznaczania rodzaju aparatów na schematach
  • Kolory kabli i szynoprzewodów
  • Oznaczenia, nazewnictwo przewodów i kabli
  • Oznaczenia na wyrobach elektrycznych
 • Metody pomiarowe i układy do pomiarów zasadniczych wielkości elektrycznych
  • Pomiar prądu
  • Pomiar napięcia
  • Pomiar prądu i napięcia w układach kombinowanych
  • Pomiar rezystancji, reaktancji, impedancji
   • Pomiar rezystancji przewodników
   • Pomiar impedancji i reaktancji
   • Pomiar rezystancji właściwej
   • Wpływ temperatury na rezystancję
   • Pomiar rezystancji izolacji
   • Pomiar rezystancji uziemień
   • Pomiar rezystancji właściwej gruntu
   • Pomiar impedancji pętli zwarcia
  • Pomiar mocy czynnej
  • Pomiar mocy biernej
  • Pomiar energii czynnej
  • Pomiar energii biernej
  • Pomiar prądu upływu
  • Oznaczenia przekładników
 • Ochrona przeciwporażeniowa
  • Podstawa prawna
  • Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
   • Ochrona polegająca na zastosowaniu bardzo niskiego
    napięcia SELV i PELV
   • Ochrona za pomocą ograniczenia energii rozładowywania
   • Obwody FELV
  • Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
   • Ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych
   • Ochrona przy użyciu ogrodzeń lub obudów
   • Ochrona przy użyciu barier
   • Ochrona polegająca na umieszczeniu poza zasięgiem ręki
   • Ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń RCD
  • Ochrona przed dotykiem pośrednim
   • Ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
   • Ochrona polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej
   • Ochrona polegająca na izolowaniu stanowiska
   • Ochrona za pomocą nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych
   • Ochrona za pomocą separacji elektrycznej
 • Ochrona przeciwpożarowa
  • Podstawa prawna
  • Postanowienia ogólne
  • Instalacje elektryczne w obszarach zagrożonych pożarem
  • Ochrona przed oparzeniem
  • Ochrona przed przegrzaniem
 • Oddziaływanie środowiska na instalacje i urządzenia elektryczne
  • Wpływ temperatury i wilgotności na rezystancję izolacji instalacji i urządzeń
  • Wpływ warunków atmosferycznych na rezystancję instalacji odgromowych i uziomów
  • Kable i przewody instalowane w ziemi i budynkach
 • Układy sieci do 1kV
  • Podstawa prawna i postanowienia ogólne
  • Zakresy napięć w instalacjach elektrycznych
  • Układy sieci TN (TN-C, TN-S, TN-C-S)
  • Układ sieci TT
  • Układ sieci IT
  • Obwody SELV, PELV i FELV
   • Źródła prądu dla obwodów SELV i PELV
   • Obwody SELV
   • Obwody PELV
   • Obwody FELV
  • Obwody separowane
  • Wady i zalety układów sieci.
   • Układ sieci TN-C
   • Układ sieci TN-C-S
   • Układ sieci TN-S
   • Układ sieci TT
   • Układ sieci IT
   • Obwody SELV
   • Obwody PELV
   • Obwody FELV
   • Zastosowanie autotransformatorów w obwodach FELV
   • Podsumowanie
 • Połączenia wyrównawcze, przewody ochronne i uziomy
  • Podstawa prawna
  • Postanowienia ogólne
  • Połączenia wyrównawcze główne
  • Połączenia wyrównawcze miejscowe (dodatkowe)
  • Pomiary i próby połączeń wyrównawczych
  • Wymagane przekroje i oznaczenia przewodów PEN,PE,E.FB,FE
  • Przewody ochronne
  • Pomiary przewodów ochronnych
  • Uziomy i przewody uziomowe
 • Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji
  • Podstawa prawna
  • Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
  • Baseny pływackie (niecki basenowe)
  • Komentarz do określenia obszarów stref
  • Pomieszczenia wyposażone w zlewozmywak
  • Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych
  • Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
  • Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze do sauny
  • Instalacje elektryczne w kempingach i pojazdach wypoczynkowych
  • Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi
 • Instalacje i urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
  • Podstawa prawna i wiadomości ogólne
  • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem
  • Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
  • Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe
   • Kryteria doboru urządzeń elektrycznych
   • Zasady dopuszczania do pracy i instalowanie urządzeń
   • Przyjmowanie instalacji i urządzeń do eksploatacji
  • Eksploatacja instalacji i urządzeń o obszarach zagrożonych wybuchem
   • Oględziny elektrycznych urządzeń
   • Przeglądy elektrycznych urządzeń
   • Czynności konserwacyjne i naprawa urządzeń
 • Linie napowietrzne, linie kablowe i instalacje elektryczne wnętrzowe
  • Podstawa prawna i postanowienia ogólne
  • Linie napowietrzne
  • Linie kablowe
   • Układanie kabli bezpośrednio w ziemi
   • Układanie kabli w budynkach
  • Instalacje elektryczne wnętrzowe
  • Dobór przekroju żył przewodów i kabli
  • Badania i sprawdzenia
 • Pomiary instalacji w obiektach specjalnych
  • Podstawa prawna
  • Pomiary rezystancji izolacji podłóg i ścian
  • Pomiary rezystancji półprzewodzących podłóg
  • Pomiary instalacji w przedszkolach, szkołach itp.
  • Pomiary instalacji w pomieszczeniach z komputerami
  • Pomiary instalacji w laboratoriach
  • Pomiary instalacji w obiektach zagrożonych wybuchem
  • Pomiary instalacji teletechnicznych
  • Pomiary instalacji w hydroforniach, kotłowniach itp.
  • Pomiary instalacji o napięciu nie przekraczającym 24V
  • Pomiary instalacji w obiektach opieki medycznej
  • Pomiary instalacji zasilanych poprzez przetwornice i UPS'y
 • Zasady BHP przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych
  • Podstawa prawna i wiadomości ogólne
  • Wzajemna odpowiedzialność ekipy kontrolno-pomiarowej
 • Ratowanie osób w przypadku porażenia prądem podczas wykonywania pomiarów
  • Skutki działania przepływy prądu przez ciało człowieka
  • Zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych, a porażenie prądem elektrycznym
  • Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego
  • Ratownictwo
 • Wytyczne stosowania kontrolek pomiarowych
  • Uzasadnienie stosowania kontrolek pomiarowych
  • Wzory kontrolek pomiarowych
 • Wytyczne o konieczności stosowania szkiców do protokołów z pomiarów
  • Uzasadnienie konieczności wykonywania szkiców
  • Zasady i metody opracowania szkiców
  • Przykładowe szkice
 • Jak wykonać pomiary zgodnie z przepisami i związane z tym problemy
  • Obliczanie wymaganej impedancji pętli zwarciowej Zs
  • Przerwa przewodu PEN w zasilaniu obiektu
  • Pomiar impedancji pętli zwarciowej obiektów zasilanych w pętli
  • Miejscowe połączenia wyrównawcze
  • Wzrost rezystancji przewodów w czasie zwarcia
  • Zastosowanie wyłączników RCD w instalacji TN-C
 • Pomiar impedancji pętli zwarciowej – ważne zagadnienia
  • Pomiar przy zastosowaniu zasilania rezerwowego
  • Pomiar w obwodach trzyfazowych
  • Pomiar jednofazowych gniazd pojedynczych
  • Pomiar gniazd, przedłużaczy, rozdzielni okapturzonych
   • Pomiar gniazd trzyfazowych
   • Pomiar gniazd jednofazowych podwójnych
   • Pomiar skrzynek okapturzonych (żeliwnych)
  • Pomiar urządzeń zainstalowanych na różnym podłożu
  • Pomiar urządzeń dołączonych do instalacji wodnej lub gazowej
  • Pomiar urządzeń zasilanych poprzez gniazda i wtyczki
  • Pomiar urządzeń zabezpieczonych poprzez wyłączniki RCD
  • Pomiar impedancji pętli zwarciowej przy urządzeniach kompaktowych
  • Zastąpienie pomiaru impedancji pętli zwarciowej, pomiarem rezystancji
 • SZCZEGÓŁOWO O POMIARACH
  • Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez
   samoczynne wyłączenie zasilania w instalacjach
   z zabezpieczeniami różnicowoprądowymi i przetężeniowymi
   • Ogólne wiadomości
   • Metody i technika pomiarów pętli zwarciowej
   • Obliczenia dopuszczalnej impedancji pętli zwarciowej
   • Rodzaje wkładek topikowych
   • Charakterystyki czasowo-prądowe wkładek topikowych
   • Charakterystyki czasowo-prądowe wyłączników nadmiarowo-prądowych
   • Pomiar impedancji pętli zwarciowej obwodów zabezpieczonych wyłącznikami RCD
  • Pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń
   • Ogólne wiadomości
   • Metody i technika pomiarów
  • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych RCD
   • Ogólne wiadomości
   • Rodzaje zabezpieczeń różnicowoprądowych
   • Metody i technika pomiarów
  • Pomiary instalacji odgromowej i uziomów
   • Ogólne wiadomości
   • Metody i technika pomiarów
   • Wymagane rezystancje uziemień
  • Pomiary kabli elektroenergetycznych i sterowniczych do 1 kV
   • Ogólne wiadomości
   • Metody i technika pomiarów
   • Uwagi końcowe
  • Pomiary silników elektrycznych
   • Ogólne wiadomości
   • Metody i technika pomiarów
  • Pomiary łączników, rozłączników i odłączników
   • Ogólne wiadomości
   • Metody i technika pomiarów
  • Pomiary styczników i przekaźników
  • Pomiary odbiorników zabezpieczonych wyłącznikami RCD
  • Pomiary elektronarzędzi ręcznych
   • Ogólne wiadomości
   • Metody i technika pomiarów
  • Pomiary spawarek i transformatorów
   • Ogólne wiadomości
   • Metody i technika pomiarów
  • Pomiary natężenia oświetlenia wewnątrz pomieszczeń
   • Ogólne wiadomości
   • Metody i technika pomiarów
   • Wymagane wartości natężenia oświetlenia
 • WZORY PROTOKOŁÓW Z POMIARÓW
  • Strona początkowa (tytułowa)
  • Pomiary skuteczności poprzez samoczynne wyłączenie zasilania
   w instalacjach z zabezpieczeniami RCD i przetężeniowymi
   • Wzór protokołu poprzez porównywanie impedancji
   • Wzór protokołu poprzez porównywanie prądów
   • Wzór protokołu poprzez porównywanie napięć
  • Pomiary stanu rezystancji instalacji i urządzeń
   • Wzór protokołu dla sieci TN-S i TT
   • Wzór protokołu dla sieci TN-C
  • Pomiary urządzeń różnicowoprądowych RCD
  • Pomiary instalacji odgromowej i uziomów
  • Pomiary kabli elektroenergetycznych i sterowniczych do 1 kV
  • Pomiary silników elektrycznych
  • Pomiary styczników i przekaźników
  • Pomiary łączników, rozłączników i odłączników
  • Pomiary odbiorników zabezpieczonych wyłącznikami RCD
  • Pomiary elektronarzędzi ręcznych
  • Pomiary spawarek i transformatorów
  • Badanie oświetlenia wewnątrz pomieszczeń
  • Strony z uwagami i zaleceniami oraz strona końcowa
 • Nowoczesne techniki kontroli instalacji i urządzeń z zastosowaniem kamer termowizyjnych
 • Występujące zagrożenia w przypadku awarii instalacji i urządzeń
 • Uwzględnienie w pomiarach zmiany napięcia 220/380 na 230/400V
 • Wycena pomiarów na podstawie katalogów
  • Analiza kosztów pomiarów
  • Nakłady roboczogodzin wg obowiązujących katalogów
  • Komentarz do wykonywanych pomiarów na podstawie katalogów
 • Odpowiedzialność komisji przetargowej za wybór wykonawcy
 • Odpowiedzialność inspektorów nadzoru za przyjęcie protokołu z pomiarów
 • Prawo do żądania oryginału lub kopii protokołu z pomiarów
  wykonanego na zlecenie właściciela lub zarządcy obiektów
 • Przykłady protokołów z pomiarów obiektów mieszkalnych
 • Opis programu komputerowego "Pomiary elektryczne Krystyn 2004"
 • Opis programu komputerowego "Kontrolki z pomiarów elektrycznych"
 • Pytania i odpowiedzi do egzaminu na świadectwo kwalifikacyjne E i D.
 • Normy, przepisy i literatura związana
  • Wykaz wybranych ważniejszych norm
  • Wykaz przepisów związanych
  • Wykaz literatury
 • Skorowidz
 • Załącznik 1. Zawartość na płytach CD
 • Załącznik 2. Kupon rabatowy
 • Załącznik 3. Opisy mierników do pomiarów ochronnych

 

___________________________________________________________________________________________________

MIERNIKI WSKAŹNIKI NAPIĘCIA REGULATORY MIERNIKI TABLICOWE REJESTRATORY CZUJNIKI PRZETWORNIKI MANOMETRY STEROWNIKI I LICZNIKI FALOWNIKI PRZEKAŹNIKI PRZEKŁADNIKI URZĄDZENIA LUTOWNICZE URZĄDZENIA ZASILAJĄCE NARZĘDZIA DEKADY WZORCOWANIE AKCESORIA POMIAROWE 

STRONA GŁÓWNA  O NAS  INFORMACJE HANDLOWE  KONTAKT  CENNIKI

* SONEL * FLUKE * BRYMEN * MEGGER * KYORITSU * METREL * ERA GOST * DY INSTRUMENTS * SACI * OMRON * APAR * ADEX * BENNING * TANEL * ESCORT * HIOKI * CEM * SINOMETER * LUTRON * PIXYS * LUMEL * CZAKI * LG * GOSSEN * HAN YOUNG *

Tłumaczenia język niemiecki